VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky www.kavaondrejka.sk platia pre zmluvy uzatvorené na diaľku v internetovom obchode www.kavaondrejka.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa, podnikateľa) na strane druhej.


Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.kavaondrejka.sk je Ing. Branislav Ondrejka, Rudohorská 6445/20,  974 11 Banská Bystrica, IČO: 50056646, e-mail: info@kavaondrejka.sk, tel.: +421 948 519 773; zapísaný v Živnostenskom registri SR, Okresný úrad Banská Bystrica, číslo živnostenského registra: 620-37854.

Kupujúcim je spotrebiteľ (t. j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania) alebo podnikateľ.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.kavaondrejka.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.kavaondrejka.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00, Banská Bystrica 1, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

 Zmluva uzavretá na diaľku – zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu (podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. – Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo, alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Kupujúci, zákazník, spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, zákazník, podnikateľ – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.

2. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

Po odoslaní objednávky kupujúcim bude kupujúcemu automaticky zaslaný e-mail, ktorý potvrdí prijatie objednávky predávajúcim. Každá prijatá objednávka sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy a je záväzná. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky predávajúcim.

Po prijatí objednávky predávajúci oznámi kupujúcemu termín expedície tovaru. Expedičnú dobu, možnosti dopravy a spôsob platby je možné nájsť v sekcii doprava a platba. O odoslaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.

3. CENY TOVARU, PLATBA ZA TOVAR A DODANIE TOVARU

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie, ktoré sú uvedené v sekcii doprava a platba alebo v nákupnom košíku pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky, vrátane nákladov na dodanie tovaru.

Spôsob, akým je možné zaplatiť za tovar, nájde kupujúci v sekcii doprava a platba. Kupujúci je povinný za objednaný tovar predávajúcemu riadne zaplatiť.

Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na internetový obchod www.kavaondrejka.sk.

Predávajúcim je Ing. Branislav Ondrejka, IČO: 50056646;sídlo: Rudohorská 6445/20, 974 11 Banská Bystrica;prevádzka: Pražiareň Ondrejka, Dolná ulica č. 9, 974 01 Banská Bystrica.

Podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 250/2007 je predávajúci povinný prostredníctvom reklamačného poriadku spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie.

Reklamačný poriadok informuje zákazníka o spôsobe uplatnenia a vybavenia reklamácie, o zodpovednosti za chyby, o záručnej dobe, postupe pri zamietnutí reklamácie a alternatívnom riešení sporov.

Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dohodnuté iné záručné podmienky.

Predávajúci nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené dopravcom. Ak sa hodnoverne preukáže, že dodaný tovar bol vyexpedovaný v zlej kvalite (pokazený či ináč poškodený), kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote, pričom však kupujúci musí znášať náklady na jeho opätovnú dopravu na miesto určenia, ako aj náklady na vrátenie pokazeného tovaru. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prvú prepravu. Predávajúci neručí za nedostatky a chyby spôsobené prepravcom (rozbitie tovaru a pod.).

Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba podľa platných predpisov SR, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

Záručná doba

Záručnú dobu pre spotrebiteľa stanovuje § 620 Občianskeho zákonníka (Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník), podľa ktorého:

(1) Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

(2) Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

(3) Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.

(4) Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

(5) Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list obsahuje aj zoznam servisných opravovní, prípadnú reklamáciu je možné uplatniť práve v nich.

Záručná doba pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je 12 mesiacov.

Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch, či so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej chybe tovaru, túto chybu potom nie je možné reklamovať.

Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Záručná doba sa predlžuje o dobu vybavovania reklamácie.

Podmienky a spôsob reklamácie

Partnerom pre vybavovanie  reklamácie je vždy predávajúci, ktorý má konečné slovo pri rozhodovaní o vybavení reklamácie.

Reklamácie je možné vybavované buď telefonicky (v pracovných dňoch od 16.00 do 18.00 na telefónnom čísle +421 948 519 773), e-mailom (info@kavaondrejka.sk) alebo osobne v prevádzke Pražiareň Ondrejka, Dolná ulica č. 9, 974 01 Banská Bystrica, kde môže kupujúci reklamovať počas celej prevádzkovej  doby (otváracích hodín) predávajúceho. V prevádzke je vždy prítomná osoba zastupujúca predávajúceho, oprávnená prijímať reklamácie.

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za chyby vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. elektronickou poštou), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená. Lehotu na vybavenie reklamácie nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po jej márnom uplynutí vzniká spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník by mal o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava  čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí  tejto lehoty  má spotrebiteľ  rovnaké práva,  akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

Ak má tovar chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci (príp. súčasti veci) alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave (v zmysle judikatúry sa za takú považuje spravidla vec, u ktorej sa vyskytla taká istá chyba po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách) alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať (posúdenie tejto otázky závisí na okolnostiach konkrétneho prípadu). 

Ak predajca reklamáciu  vybaví výmenou veci alebo jej časti, začína od jej prevzatia plynúť nová záručná doba (môže sa stať, že na niektorú časť bude dlhšia záručná doba, ako na ostatné časti).

Ak kupujúci reklamuje svoj výrobok kvôli chybe do 6 mesiacov od zakúpenia, podľa zákona sa to vníma tak, že chyba existovala už v čase predaja a je na predajcovi, aby dokázal, že chyba nie je na jeho strane – mal by to doložiť nezávislým znaleckým posudkom.

Ak predajca stanoví záručnú dobu dlhšiu, než určuje zákon, môže si tiež stanoviť podmienky a rozsah záruky. Znamená to, že ak je na vec záruka napr. 5 rokov, po uplynutí 24 mesiacov môže obmedziť možnosť uplatnenia reklamácie (napr. požiadavkou predložiť vec v originálnom obale a pod.).

K reklamácii je dôležité mať nákupný pokladničný doklad (doklad o kúpe). Nákup je síce možné preukázať aj inými dokladmi (výpisom z účtu pri platbe kartou, záručným listom, čestným prehlásením a pod.), avšak absencia pokladničného dokladu môže reklamačný proces pre spotrebiteľa skomplikovať.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. elektronickou poštou), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Kupujúci môže reklamovať výrobok aj bez originálneho obalu.

Kupujúci je pred podpisom povinný starostlivo si prečítať reklamačný poriadok. Musí jednoznačne formulovať popis chyby aj svoju požiadavku na spôsob riešenia reklamácie.

Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi bez zbytočného odkladu (t. j. poštovné, cestovné, znalecký posudok atď.).

Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok všetky náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci je v doklade o vybavení reklamácie povinný uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znovauplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady. 

Za vybavenie  reklamácie sa považuje odovzdanie  výrobku po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

Postup pri zamietnutí reklamácie

Ak je kupujúci presvedčený, že reklamácia je oprávnená, treba sa pokúsiť o dohodu s predajcom.

V prípade, že nebude reklamácia opäť uznaná, kupujúci si môže si nechať zhotoviť znalecký posudok. Ak bude posudok vypovedať v prospech kupujúceho, ten si môže znova uplatniť reklamáciu u predajcu. Ten však ani v tejto situácii nemusí reklamáciu uznať.

Kupujúci sa môže brániť súdnou cestou alebo pomocou alternatívneho riešenia sporov.

Alternatívne riešenie sporov

Alternatívne riešenie sporov (ARS) je možnosť, ktorú môžu zákazníci využiť v prípade, ak nie sú spokojní s vybavením reklamácie alebo ak si myslia, že predávajúci porušil ich práva. Podľa zákona na ochranu spotrebiteľa je od 1. 2. 2016 každý predávajúci povinný spotrebiteľovi poskytnúť informáciu o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak si myslí, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov subjektu ARS podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

ARS môže využiť len spotrebiteľ (t. j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. ARS sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. ARS sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 Eur. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 Eur s DPH.

Nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy, keď spotrebiteľ zakúpil tovar prostredníctvom: 

 • zmluvy uzavretej na diaľku (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu), a 
 • zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy uzavretej v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho alebo zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou).

Spotrebiteľ je v takomto prípade povinný uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy písomne, v listinnej podobe (alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uzatvorená ústne). Urobiť tak môže v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. 

Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v tzv. kamennom obchode (prevádzkarni). Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, robí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.

5. VRÁTENIE TOVARU – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UDANIA DÔVODU

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo odstúpenia od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Lehota 14 dní sa počíta od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ (alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru. 

V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne opotrebovaný, resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci má právo na finančné odškodnenie takto vzniknutej škody, ktorú je povinný preukázať, a nárokovať si naň môže buď dohodou, alebo súdnou cestou (táto suma sa neodratáva od vrátenej sumy).

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar, poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu, resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar či služby bez udania dôvodu v týchto prípadoch:

 • pri tovare uzavretom v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (káva);
 • pri poskytnutí služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, kde sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote;
 • ak bol tovar čiastočne opotrebovaný, neúplný, poškodený či viditeľne použitý. V tomto prípade si môžeme uplatniť náhradu škody.

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu. Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Ing. Branislav Ondrejka, Rudohorská 6445/20,  974 11 Banská Bystrica, IČO: 50056646, e-mail: info@kavaondrejka.sk, tel: +421 948 519 773; zapísaný v Živnostenskom registri SR, okresný úrad Banská Bystrica, číslo živnostenského registra: 620-37854.

Týmto Vám oznamujeme, že odstupujeme od zmluvy na tento tovar: …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Dátum objednania/dátum prijatia tovaru (*) ……………………………………………………………….

Meno a priezvisko spotrebiteľa …………………………………………………………………………………

Adresa spotrebiteľa ………………………………………………………………………………………………….

Číslo účtu, na ktorý chcem poukázať platbu (IBAN): …………………………………………………..

Dátum ……………………….

Podpis spotrebiteľa ………………………………………………..

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Spotrebiteľ si musí uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru v písomnej podobe. Môže použiť vyššie spomínaný formulár, ale takisto môže použiť vlastný formát vyhlásenia (môže ho napísať aj rukou). Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy môže odoslať aj e-mailom alebo na USB kľúči.

Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy v prípade, že oznámenie odoslal v ktorýkoľvek deň lehoty vymedzenej na odstúpenie od zmluvy (napr. aj v posledný deň).

V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci odporúča spotrebiteľovi, aby tovar odoslal doporučene alebo ako poistenú zásielku. Spotrebiteľ však nie je povinný urobiť tak.

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy

Vrátenie platby

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci mu najneskôr do 14 dní vráti peniaze, vrátane nákladov na dopravu (poštovné) a prípadne ďalšie poplatky, ktoré spotrebiteľ uhradil v súvislosti s objednávkou, od ktorej odstupuje. Platbu predávajúci vráti spotrebiteľovi rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri platbe. Spôsob platby môže predávajúci zmeniť len v prípade, ak s tým spotrebiteľ súhlasí. Podmienkou je, že spotrebiteľovi nesmú byť účtované žiadne poplatky.

Vrátenie poštovného

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci mu musí vrátiť aj náklady na poštovné. Spotrebiteľovi sa vracia poštovné len do výšky najlacnejšej formy poštovného v e-shope www.kavaondrejka.sk.

Odoslanie platby

Platbu za tovar predávajúci nemusí spotrebiteľovi odoslať dovtedy, kým mu nebude pôvodný tovar doručený späť od spotrebiteľa alebo kým spotrebiteľ nepreukáže, že tovar už odoslal (napríklad potvrdením z pošty). Predávajúci je povinný odoslať spotrebiteľovi platbu bez ohľadu na to, či bol predávajúcemu tovar doručený späť (spotrebiteľ je povinný vierohodne preukázať, že tovar odoslal – napríklad dokladom z pošty).

Povinnosti spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy zaslať tovar späť alebo ho osobne priniesť predávajúcemu. Spotrebiteľ môže odoslať tovar v ktorýkoľvek deň lehoty vymedzenej na odstúpenie od zmluvy (napr. aj v posledný deň).

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru.

Spotrebiteľ je povinný pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy predložiť originál dokladu o kúpe, z ktorého je zrejmé, u koho, kedy, čo a v akej cene bolo zakúpené. Ak takýto doklad spotrebiteľ nemá, nemôže si uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

Predaj firmám alebo živnostníkom

Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ.

Spotrebiteľom je (podľa zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy  nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

To v praxi znamená, že ak zákazník v objednávke uviedol identifikačné údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ alebo IČ DPH), potom takýto zákazník nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Ak takýto zákazník bude chcieť vrátiť tovar tovar, zo zákona nemá na to právo a závisí len od predávajúceho, či mu vyjde v ústrety.

To sa týka aj tovaru, ktorý si zákazník bez udania firemných údajov objedná ako tovar do firmy, pričom je zjavné, že ho bude používať pri výkone zamestnania (napr. ochranný odev či pracovné pomôcky).

Právo na odstúpenie od zmluvy takisto nemajú zákazníci, ktorí nakupujú tovar zjavne pre účely výkonu svojho povolania – zákon konkrétne hovorí napríklad o autorizovaných architektoch, autorizovaných stavebných inžinieroch a advokátoch.

Výmena tovaru

Ak si spotrebiteľ praje vymeniť tovar, postup je rovnaký ako pri odstúpení od zmluvy. T. j. spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, vráti tovar predávajúcemu a predávajúci mu predá nový tovar. Vrátenie tovaru sa nerieši cez reklamáciu, pretože nejde o chybu výrobku.

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY NA TOVARE A KOMPLETNOSŤ BALENIA

Pri dodaní tovaru kuriérskou spoločnosťou, resp. poštou je kupujúci povinný prehliadnuť zásielku bezprostredne pri jej prevzatí. Pokiaľ je zistené viditeľné poškodenie obalu, resp. zjavný úbytok obsahu, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Doručovateľ je povinný takýto zápis spísať. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zrejmá, je príjemca zásielky povinný obratom nahlásiť vznik škody telefonicky predávajúcemu, najneskôr však nasledujúci pracovný deň od prevzatia zásielky.

Pri osobnom prevzatí tovaru je kupujúci povinný prehliadnuť si ho a skontrolovať celý obsah balenia. Dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

V prípade, že obsah zásielky nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo, aby ho predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Opotrebenie a používanie tovaru

Spotrebiteľ má právo tovar rozbaliť a odskúšať, aby zistil jeho vlastnosti a funkčnosť. Ak je tovar poškodený, rozbitý alebo nefunkčný, vtedy je už spotrebiteľ za takéto zníženie hodnoty tovaru zodpovedný.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailu.

Kupujúci (v prípade ak je právnická osoba alebo podnikateľ) oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje po prihlásení na webstránke internetového obchodu www.kavaondrejka.sk.

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom).

Na základe písomnej žiadosti môže kupujúci od predávajúceho žiadať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané,
 • informácie o spracúvaní osobných údajov
 • zoznam osobných údajov, ktoré sú o kupujúcom predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže kupujúci požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:

 • spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku,
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 6. 11. 2016.

Updating…
 • Žiadne produkty v košíku.